Menu

Generalforsamling

I 2019 afholdes der generalforsamling mandag den 25. februar kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

§ 4. Generalforsamling
§ 4.1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

§ 4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Kassereren forelægger budget til godkendelse
7. Valg af
a. Lige år: Formand for to år
b. Ulige år: Kasserer for to år
8. Valg af
a. Lige år: To bestyrelsesmedlemmer for to år
b. Ulige år: Et bestyrelsesmedlem for to år
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for ét år
10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor for ét år i.h.t. kommunens regler for aktivitetstilskud
11. Eventuelt

§ 4.3
På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden det forløbne år. Revideret regnskab pr. 31. december fremlægges på klubbens kontor/klubhus senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabsåret løber i perioden 1. januar – 31. december. Forhandlingsprotokollen skal være til stede på generalforsamlingen.

§ 4.4
Indkaldelse til generalforsamling sker gennem den lokale presse senest 14 dage før dens afholdelse.

§ 4.5
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 4.6
Forslag, der ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4.7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter begæring herom til formanden, ledsaget af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 4.8
Ved alle generalforsamlinger og møder er simpel stemmeflerhed afgørende, jf. dog § 5.1

§ 4.9
Tale- og stemmeret har alene de, der har været medlem af klubben i mindst tre måneder, og som ikke har mere end tre måneders kontingentrestance. Medlemmer under 18 år har ikke tale- og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4.10
Til belysning af specifikke sager kan bestyrelsen indkalde ikke medlemmer, der kan opnå taleret.

Luk