Menu

Vedtægter

Seneste ændring er fra 25. februar 2019.

 

Vedtægter for Roskilde Boldklub af 1906 (pdf)


§ 1. Navn
§ 1.1
Klubbens navn er Roskilde Boldklub af 1906. Foreningen er stiftet den 6. august 1906.
Foreningens hjemsted er Roskilde.

§ 1.2
Klubben har til formål at samle interesserede til fodbold og hermed socialt samvær.

§ 1.3
Klubben skal stå indmeldt i de respektive idrætsorganisationer.

 

§ 2. Medlemmer
§ 2.1
Klubben kan optage både aktive og passive medlemmer.

§ 2.2
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen

§ 2.3
Kontingentet opkræves inden for alle klubbens afdelinger af kassereren. Det er medlemmets pligt selv at sørge for kontingentets rettidige indbetaling.

§ 2.4
Bestyrelsen kan slette et medlem, der står i restance med tre måneders kontingent, og den pågældende kan ikke optages på ny, før restancen er betalt.

§ 2.5
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§ 2.6
Hvis et medlem modarbejder klubbens interesser eller på anden måde opfører sig upassende, kan bestyrelsen til enhver tid udelukke medlemmet enten for bestandigt eller for et bestemt tidsrum.

§ 2.7
Bestyrelsens beslutning kan af den pågældende indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 3. Bestyrelsen
§ 3.1
Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 3.2
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær, og kan i øvrigt nedsætte udvalg til behandling og afgørelse af enkelte sager efter bestyrelsens bemyndigelse.

§ 3.3
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 3.4
Forretningsudvalget – bestående af formand, næstformand og kasserer – leder i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens beslutninger – klubbens virksomhed og indkalder mindst én gang i kvartalet medlemmerne af klubbens udvalg til ledermøde.

§ 3.5
Klubben forpligtes ved underskrift af forretningsudvalget, der er bemyndiget til at optage nødvendige lån til finansiering af klubbens aktiviteter. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 3.6
Kassereren ordner alt vedrørende klubbens regnskab og fører i samarbejde med materialeforvalteren en fortegnelse over klubbens ejendele. Kassereren har endvidere ansvaret for det daglige tilsyn med driften af klubhuset.

§ 3.7
Sekretæren fører protokol over alle møder og generalforsamlinger og udfører andet skriftligt arbejde, som bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 3.8
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang om måneden eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom til formanden.

 

§ 4. Generalforsamling
§ 4.1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

§ 4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Kassereren forelægger budget til godkendelse
7. Valg af
a. Lige år: Formand for to år
b. Ulige år: Kasserer for to år
8. Valg af
a. Lige år: To bestyrelsesmedlemmer for to år
b. Ulige år: To bestyrelsesmedlemmer for to år
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for ét år
10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor for ét år i.h.t. kommunens regler for aktivitetstilskud
11. Eventuelt

§ 4.3
På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden det forløbne år. Revideret regnskab pr. 31. december fremlægges på klubbens kontor/klubhus senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabsåret løber i perioden 1. januar – 31. december. Forhandlingsprotokollen skal være til stede på generalforsamlingen.

§ 4.4
Indkaldelse til generalforsamling sker gennem den lokale presse senest 14 dage før dens afholdelse.

§ 4.5
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 4.6
Forslag, der ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4.7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter begæring herom til formanden, ledsaget af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 4.8
Ved alle generalforsamlinger og møder er simpel stemmeflerhed afgørende, jf. dog § 5.1

§ 4.9
Tale- og stemmeret har alene de, der har været medlem af klubben i mindst tre måneder, og som ikke har mere end tre måneders kontingentrestance. Medlemmer under 18 år har ikke tale- og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4.10
Til belysning af specifikke sager kan bestyrelsen indkalde ikke medlemmer, der kan opnå taleret.

 

§ 5. Ophævelse af klubben
§ 5.1
Klubben kan kun ophæves, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 5.2
I tilfælde af ophævelse af klubben skal formuen tilfalde idrætsmæssige formål i Roskilde Kommune efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. februar 2005 med ændringer på ordinær generalforsamling den 12. februar 2007, den 11. februar 2008, ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2009 og den 1. marts 2010 og med ændringer på ordinær generalforsamling den 25. februar 2013 samt den 6. marts 2018.